Giải câu 1 Bài Luyện tập Tìm số trung bình cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 28 - SGK Toán 4:

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96; 121 và 143. b) 35; 12; 24; 21 và 43

Bài làm:

a) 96; 121 và 143

Tổng của ba số là: 96 + 121 + 143 = 360

Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là: 360 : 3 = 120

b) 35; 12; 24; 21 và 43

Tổng của bốn số là: 35 + 12 + 24 + 21 + 43 = 135

Số trung bình cộng của 35; 12; 24; 21 và 43 là: 135 : 5 = 27

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021