Giải câu 2 bài : Dấu hiệu chia hết cho 9

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 97 sgk toán lớp 4

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

96; 108; 7853; 5554; 1097

Bài làm:

Hướng dẫn: Tính tổng của các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không?

Ví dụ: Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15; 15 không chia hết cho 9. Vậy 96 không chia hết cho 9

Tương tự ta tìm được các số sau:

96; 7853; 5554; 1097

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021