Giải Bài: Luyện tập trang 87

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc hướng dẫn ôn tập và giải các bài tập về phép chia cho số có ba chữ số. Chúc các con học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 87 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a. 708 : 354 b. 704 : 234

7552 : 236 8770 : 365

9060 : 453 6260 : 156

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 87 sgk Toán lớp 4

Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 87 sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) 2205 : (35 x 7)

b) 3332 : (4 x 49)

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021