Giải câu 1 bài mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 65 - sgk Toán lớp 4

Viết theo mẫu:

ĐọcViết
Chín trăm chín mươi mét vuông990
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông
1980
8600
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng ti mét vuông

Bài làm:

ĐọcViết
Chín trăm chín mươi mét vuông990
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông2005
Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông1980
Tám nghìn sau trăm đề xi mét vuông8600
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng ti mét vuông28911

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021