Giải câu 1 Bài Tìm số trung bình cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 27 - SGK Toán 4:

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52 b) 36; 42 và 57.

c) 34; 43; 52 và 39 d) 20; 35; 37; 65 và 73

Bài làm:

a) 42 và 52

Tổng của hai số là: 42 + 52 = 94

Số trung bình cộng của hai số là: 94 : 2 = 47.

b) 36; 42 và 57.

Tổng của ba số là: 36 + 42 + 57 = 135

Số trung bình cộng của ba số là: 135 : 3 = 45

c) 34; 43; 52 và 39

Tổng của bốn số là: 34 + 43 + 52 + 39 = 168

Số trung bình cộng của bốn số là: 168 : 4 = 42

d) 20; 35; 37; 65 và 73

Tổng của năm số là: 20 + 35 + 37 + 65 + 73 = 230

Số trung bình cộng của năm số là: 230 : 5 = 46

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021