Giải câu 3 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 132 sgk toán lớp 4

Tìm x:

a) b) \(x+\frac{3}{2} =\frac{11}{4}\)

c)

Bài làm:

a)

(x = tổng – số hạng đã biết)

(quy đồng mẫu số)

b)

(x = tổng – số hạng đã biết)

(quy đồng mẫu số)

c)

( x = số bị trừ - hiệu)

(quy đồng mẫu số)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021