Giải câu 3 bài : Phân số và phép chia số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 110 sgk toán lớp 4

Trong các phân số : ; \(\frac{9}{14}\); \(\frac{7}{5}\); \(\frac{6}{10}\); \(\frac{19}{17}\); \(\frac{24}{24}\)

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1?

c) Phân số nào lớn hơn 1?

Bài làm:

Hướng dẫn:

  • Phân số có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1.
  • Phân số có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1.
  • Phân số có tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1.

a) < 1; \(\frac{9}{14}\) < 1; \(\frac{6}{10}\) < 1

b) = 1

c) > 1; \(\frac{19}{17}\) > 1

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021