Giải câu 1 bài : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 116 sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số

a) và \(\frac{7}{9}\)

b) và \(\frac{11}{20}\)

c) và \(\frac{16}{75}\)

Bài làm:

a) và \(\frac{7}{9}\)

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số \(\frac{2}{3}\) (9 : 3 = 3). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{7}{9}\)

b) và \(\frac{11}{20}\)

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số \(\frac{4}{10}\) (20 : 10 = 2). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{11}{20}\)

c) và \(\frac{16}{75}\)

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số \(\frac{9}{25}\) (75 : 25 = 3). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{16}{75}\)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021