Giải câu 3 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 58 - SGK Toán 8:

Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 x 2 145;

b) (3 + 2) x 10 287;

c) 3 964 x 6;

d) (2 100 + 45) x 4;

e) 10 287 x 5;

g) (4 + 2) x (3 000 + 964)

Bài làm:

Ta có: b) (3 + 2) x 10 287 = 5 x 10 287;

d) (2 100 + 45) x 4 = 2 145 x 4;

g) (4 + 2) x (3 000 + 964) = 6 x 3 964;

Vậy a = d

c = g;

e = b.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021