Giải Câu 1 bài Luyện tập trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 83 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45 b) 9009 : 33

579 : 36 9276 : 39

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021