Giải câu 1 Bài Tính chất giao hoán của phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 43 - SGK Toán 4:

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = ...

b) 6 509 + 2 876 = 9 385

2 876 + 6 509= ...

c) 4 268 + 76 = 4 344

76 + 4 268 = ...

Bài làm:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, không cần đặt phép tính, các con có thể nêu được kết quả của các phép tính trên như sau:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6 509 + 2 876 = 9 385

2 876 + 6 509 = 9 385

c) 4 268 + 76 = 4 344

76 + 4 268 = 4 344

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021