Giải Câu 5 bài Luyện tập chung trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m

Bài làm:

a) Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó nên:

S = a x a (đơn vị diện tích)

b) Với a = 25m

Diện tích hình vuông là: S = 25 x 25 = 625 (m2)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021