Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 139

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 139 sgk toán lớp 4

Cho các phân số: ; \(\frac{5}{6}\) ; \(\frac{25}{30}\) ; \(\frac{9}{15}\); \(\frac{10}{12}\) ; \(\frac{6}{10}\).

a) Rút gọn các phân số trên;

b) Cho biết trong các phân số trên có những phân số nào bằng nhau.

Bài làm:

a) Các phân số có thể rút gọn được là: ; \(\frac{9}{15}\); \(\frac{10}{12}\) ; \(\frac{6}{10}\)

= \(\frac{25 : 5}{30 : 5}\) = \(\frac{5}{6}\)

= \(\frac{9 : 3}{15 : 3}\) = \(\frac{3}{5}\)

= \(\frac{10 : 2}{12 : 2}\) = \(\frac{5}{6}\)

= \(\frac{6 : 2}{10 : 2}\) = \(\frac{3}{5}\)

b) Sau khi rút gọn ở câu a, ta thấy có các phân số bằng nhau là:

= \(\frac{10}{12}\) = \(\frac{5}{6}\)

= \(\frac{6}{10}\) = \(\frac{3}{5}\)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021