Giải Câu 1 bài Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Tính nhẩm:

a) 34 x 11

b) 11 x 95

c) 82 x 11

Bài làm:

a) 34 x 11 = ?

 • 3 cộng 4 bằng 7
 • Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374
 • Vậy: 34 x 11 = 374

b) 11 x 95 = ?

 • 9 cộng 5 bằng 14
 • Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945
 • Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045
 • Vậy: 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 = ?

 • 8 cộng 2 bằng 10
 • Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802
 • Thêm 1 vào 8 của số 802 ta được 902
 • Vậy: 82 x 11 = 902
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021