Giải câu 4 Bài các số có sáu chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 10 - SGK toán 4:

Viết các số sau:

a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;

b) Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu;

c) Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba;

d) Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai.

Bài làm:

a) 63 115;

b) 723 936;

c) 943 103;

d) 860 372.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021