Giải bài tập 2 ôn tập về biểu đồ trang 165 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 165 - sgk toán lớp 4

Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (theo số liệu năm 2002)

Dựa bào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Diện tích Hà Nội là bao nhiêu ki-lô-mét vuông, diện tích Đà Nẵng là bao nhiêu ki-lô-mét vuông và diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét vuông và bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Bài làm:

Dựa vào biểu đồ trên ta thấy:

a) Diện tích Hà Nội là 921 , diện tích Đà Nẵng là 1255 , diện tích thành phố Hồ Chí Minh là 2095 .

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội là 334 (1255 - 921 = 334) và bé hơn diện tích thành phố Hồ Chí Minh 840 (2095 - 1255 = 840).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021