Giải Bài: Nhân với số có ba chữ số

 • 1 Đánh giá

Trên cơ sở bài phép nhân với số có một chữ số, phép nhân với số có hai chữ số, KhoaHoc hướng dẫn các con thực hiện phép nhân với số có ba chữ số. Chúc các con học tập tốt.

A. Lý thuyết

164 x 123 = ?

1. Cách tính

 • Cách 1: Đưa về phép nhân với một tổng

Các con tách số đã cho thành các số có tận cùng là 0.

164 x 123 = 164 x (100 + 20 + 3)

= 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3

= 16400 + 1640 + 492

= 20172

 • Cách 2: Đặt tính và tính:

164
x 123
492
328
164
20172

2. Nhận xét

 • 492 gọi là tích riêng thứ nhất
 • 328 gọi là tích riêng thứ hai.
  • Tích riêng thứ 2 viết lùi sang trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất.
  • Vì 328 là hàng chục, viết đầy đủ là 3280
 • 164 gọi là tích riêng thứ ba
  • Tích riêng thứ bai được viết lùi sang bên trái hai so với tích riêng thứ nhất.
  • Vì 164 là hàng trăm, viết đầy đủ là 16400

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 248 x 321; b) 1163 x 125; c) 3124 x 213

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

262

262

263

b

130

131

131

a x b

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m

=> Xem hướng dẫn giải


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021