Giải câu 1 Bài Luyện tập chung Toán 4 trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 35 - SGK Toán 4:

a) Viết số tự nhiên liền sau của số 2 835 917

b) Viết số tự nhiên liền trước của số 2 835 917

c) Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:

82 360 945; 7 283 096; 1 547 238;

Bài làm:

a) Số tự nhiên liền sau của số 2 835 917 là số: 2 835 918.

b) Số tự nhiên liền trước của số 2 835 917 là số 2 835 816.

c)

82 360 945: Tám mươi hai triệu ba trăm sáu mươi nghìn chín trăm bốn mươi lăm; Giá trị của chữ số 2 là 2 000 000.

7 283 096: Bảy triệu hai trăm tám mươi ba nghình không trăm chín mươi sáu; Giá trị của chữ số 2 là 200 000.

1 547 238: Một triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi tám; Giá trị của chữ số 2 là 200.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021