Giải Bài: Chia một số cho một tích

  • 1 Đánh giá

Trên cơ sở bài toán phép chia cho số có một chữ số, KhoaHoc hướng dẫn các con thực hiện phép chia một số cho một tích. Chúc các con học tốt.

A. Lý thuyết

  • Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b x c) = (a : b) : c = (a : c) : b

Ví dụ: 32 : (4 x 2) = 32 : 4 : 2 = 32 : 2 : 4 = 4

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị biểu thức:

a. 50 : (2 x 5); b. 72 : (9 x 8); c. 28 : (7 x 2)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 x 3)

= 60 : 5 : 3

= 12 : 3 = 4

a. 80 : 40 b. 150 : 50 c. 80 : 16

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021