Giải Câu 3 bài Chia một số cho một tích

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở?

Bài làm:

Số vở của hai bạn mua là:

3 x 2 = 6 (quyển)

Giá tiền mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021