Giải Câu 2 trang 78

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 x 3)

= 60 : 5 : 3

= 12 : 3 = 4

a. 80 : 40 b. 150 : 50 c. 80 : 16

Bài làm:

  • Hướng dẫn: Các con tách số chia thành tích của hai số. Sau số thực hiện phép tính như đã học phần lý tuyết.

a) 80 : 40 = 80 : (10 x 4)

= 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

b) 150 : 50 = 150 ( 10 x 5)

= 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2)

= 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021