Giải bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó sgk Toán 4 trang 147

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó trang 147 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, ta làm như sau:

1. Coi số lớn hoặc số bé gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại và thể hiện qua sơ đồ đoạn thẳng

2. Tìm tổng số phần bằng nhau

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé)

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước

Ví dụ: Tổng hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ:

Giải bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó - sgk Toán 4 trang 147

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là: 96 : 8 x 3= 36

Số lớn là : 86 – 36 = 60

Đáp số : Số bé : 36

Số lớn: 60

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 148 sgk toán lớp 4

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là: . Tìm hai số đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 148 sgk toán lớp 4

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 148 sgk toán lớp 4

Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021