Giải Câu 2 bài Chia cho số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Bài làm:

  • Chú ý: Các con thực hiện quy tắc: nhân chia trước, cộng trừ sau

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

= 504735 + 18

= 504753

b) 8700 : 25 : 4

= 8700 : (25 x 4)

= 8700 : 100 = 87

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021