Giải câu 2 bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó sgk Toán 4 trang 148

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 148 sgk toán lớp 4

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài làm:

Kho thứ nhất bằng số thóc ở kho thứ hai nên ta chia kho 1 thành 3 phần, kho 2 thành 3 phần bằng nhau.

Ta có sơ đồ:

Giải bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó - sgk Toán 4 trang 147

Theo sơ đồ, kho 1 có 3 phần và kho 2 có 2 phần.

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho 1 có 2 phần nên, số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 x 3 = 25 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho 1 + kho 2 = 125 tấn.

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số : Kho 1 : 75 tấn.

Kho 2 : 50 tấn.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021