Giải câu 2 Bài Nhân với số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 57 - SGK Toán 4:

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m2345
201 634

Bài làm:

m2345
201 634 x m403 268604 902806 5361 008 170

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021