Giải Câu 2 trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 95 + 11 x 206; b) 95 x 11 + 206; c) 95 x 11 x 206

Bài làm:

  • Đây là bài toán kết hợp giữa các phép tính cộng và phép tính nhân.
  • Do vậy, các con nhớ quy tắc "nhân chia trước, cộng trừ sau":

a) 95 + 11 x 206

= 95 + 2266 = 2361

b) 95 x 11 + 206

= 1045 + 206 = 1251

c) 95 x 11 x 206

= 1045 x 206 = 215270

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021