Giải câu 4 bài : Dấu hiệu chia hết cho 9

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 4

Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

Giải bài : Dấu hiệu chia hết cho 9

Bài làm:

Hướng dẫn: Các số chia hết cho 9 thì đều có tổng các chữ số chia hết cho 9.

Vậy nên ta điền được các chữ số vào các ô trống như sau:

Giải bài : Dấu hiệu chia hết cho 9

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021