Giải câu 1 Bài Luyện tập Biểu đồ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 33 - SGK Toán 4:

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Biểu đồ

Dựa vào biểu đồ trên hãy xác định câu nào đúng (ghi chữ Đ), câu nào (ghi chữ S) vào cuối mỗi câu:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. (....)

b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải. (....)

c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất. (...)

d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. (...)

e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 1 là 100m. (....)

Bài làm:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. (S)

Giải thích:

Số mét vải hoa mà cửa hàng bán được trong tuần 1 là: 2 x 100 = 200m.

Số mét vải trắng mà cửa hàng bán được trong tuần 1 là: 100m

b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải. (Đ)

Giải thích:

Số mét vải hoa mà cửa hàng bán được trong tuần 3 là: 100m

Số mét vải trắng mà cửa hàng bán được trong tuần 3 là: 300 m.

Vậy trong tuần 3 số mét vải mà cửa hàng bán được là: 100 + 300 = 400 m.

c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất. (S)

Giải thích:

Số mét vải hoa mà cửa hàng bán được trong mỗi tuần là:

Tuần 1: 200 m

Tuần 2: 300 m

Tuần 3: 100 m

Tuần 4: 100 m

d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. (Đ)

e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 1 là 100m. (S)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021