Giải câu 3 Bài Hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 50 - SGK Toán 4:

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Giải câu 3 Bài Hai đường thẳng vuông gócGiải câu 3 Bài Hai đường thẳng vuông góc

Bài làm:

Các con dùng ê-ke kiểm tra để có kết quả như sau nhé:

a) Góc đỉnh E là góc vuông nên hai đoạn thẳng EA và ED vuông góc với nhau

Góc đỉnh D là góc vuông nên hai đoạn thẳng DE và DC vuông góc với nhau.

b) Góc đỉnh N là góc vuông nên hai đoạn thẳng MN và NP vuông góc với nhau.

Góc đỉnh P là góc vuông nên hai đoạn thẳng PN và PQ vuông góc với nhau.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021