Giải câu 4 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 131 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi tính:

a) ; b) \(\frac{18}{27}-\frac{2}{6}\);

c) ; d) \(\frac{24}{36}-\frac{6}{12}\)

Bài làm:

a) Rút gọn

= \(\frac{3 : 3}{15 : 3}\)= \(\frac{1}{5}\)

= \(\frac{5 : 5}{35 : 5}\) = \(\frac{1}{7}\)

Trừ hai phân số:

b) Rút gọn;

= \(\frac{18 : 9}{27 : 9}\)= \(\frac{2}{3}\)

= \(\frac{2 : 2}{6 : 2}\)= \(\frac{1}{3}\)

Trừ hai phân số:

c) Rút gọn:

= \(\frac{15 : 5}{25 : 5}\) = \(\frac{3}{5}\)

= \(\frac{3 : 3}{21 :3}\) = \(\frac{1}{7}\)

Trừ hai phân số:

d) Rút gọn:

= \(\frac{24 : 12}{36 : 12}\) = \(\frac{2}{3}\)

= \(\frac{6 : 6}{12 : 6}\)= \(\frac{1}{2}\)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021