Giải Câu 2 bài Luyện tập trang 78

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 và 18 472

b) 137 895 và 85 287

Bài làm:

a) Hai số cần tìm là số lớn và số bé:

Tổng hai số là: Số lớn + số bé = 42 506

Hiệu hai số là: Số lớn - số bé = 18 472

Vậy số lớn + số lớn = 42 506 + 18 472 = 60 978

Số lớn là: 60 978 : 2 = 30 489

Số bé là: 42 506 - 30 489 = 12 017

b) Hai số cần tìm là số lớn và số bé:

Tổng hai số là: Số lớn + số bé = 137 895

Hiệu hai số là: Số lớn - số bé = 85 287

Vậy số lớn + số lớn = 137 895 + 85 287 = 223 182

Số lớn là: 223 182 : 2 = 112 591

Số bé là: 137 895 - 112 591 = 26 304

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021