Giải bài Ôn tập các số đếm đến 100 000 (tiếp theo) Giải Toán lớp 4 trang 5

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Ở bài này, các con tiếp tục ôn tập các số đếm từ 0 đến 100 000 - đọc là một trăm nghìn. Các bài tập gồm có: Các phép tính, sắp xếp, so sánh các số trong phạm vi 100 000

Các con cần nắm rõ được các phép tính: Cộng trừ nhân chia để làm bài tập phần này cho nhanh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 4 - SGK Toán 4

Tính nhẩm:

7000 + 200016000 : 2
9000 - 30008000 x 3
8000 : 211000 x 3
3000 x 249000 : 7

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. Trang 4 - SGK Toán 4

Đặt tỉnh rồi tính:

a) 4637 + 8245 b) 5916 + 2358

7035 - 2316 6471 - 518

325 x 3 4162 x 4

25968 : 3 18418 : 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Trang 4 - SGK Toán 4

Giải câu 3 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo)

4327....3742 28 676...28 676

5870...5890 97 321... 97 400

65 300..9530 100 000...99 999

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Trang 4 - SGK Toán 4

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371; 75 631; 56 731; 67 351

b) Viêt các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697; 62 978; 92 678; 79 862.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. Trang 5 - SGK Toán 4

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đường

6400 đồng 1 kg

2 kg

Thịt

35 000 đồng 1 kg

2 kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải


Chủ đề liên quan