Giải bài Luyện tập chung (tiếp) sgk Toán 4 trang 138

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập chung trang 138 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 138 sgk toán lớp 4

Trong các phép tính sau, phép tính nào đúng ?

a) + \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{5 + 1}{ 6 + 3}\) = \(\frac{6}{9}\) = \(\frac{2}{3}\)

b) - \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{5 - 1}{ 6 - 3}\) = \(\frac{4}{3}\)

c) x \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{5 \times 1}{6 \times 3}\) = \(\frac{5}{18}\)

d) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{3}\) x = \(\frac{1 \times 5}{3 \times 6}\) = \(\frac{5}{18}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 139 sgk toán lớp 4

Tính:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 139 sgk toán lớp 4

Tính:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 137 sgk toán lớp 4

Người ta cho một vòi chảy vào bể chứa có nước. Lần thứ nhất chảy vào bể, lần thứ hai chảy vào thêm \(\frac{2}{5}\). Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 137 sgk toán lớp 4

Một kho chứa 23 450kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021