Giải câu 4 bài Luyện tập chung (tiếp) sgk Toán 4 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 137 sgk toán lớp 4

Người ta cho một vòi chảy vào bể chứa có nước. Lần thứ nhất chảy vào bể, lần thứ hai chảy vào thêm \(\frac{2}{5}\). Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Bài làm:

Lần thứ nhất chảy vào bể, lần thứu hai chảy vào thêm \(\frac{2}{5}\).

  • Tổng hai lần, nước chảy vào bể số phần là:

+ \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{3\times 5}{7\times 5}\) + \(\frac{2\times 7}{5 \times 7}\) = \(\frac{15}{35}\) + \(\frac{14}{35}\) = \(\frac{29}{35}\) (phần bể chứa)

Ta có: phần chứa nước + phần không chứa nước = 1

Nên số phần bể chưa có nước = 1 – phần bể chứa nước.

  • Vậy số phần của bể chưa có nước là:

1 - = \(\frac{35}{35}\) - = \(\frac{6}{35}\) (phần bể chứa)

Đáp số: phần bể chứa.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021