Giải bài Nhân với 10, 100, 1 000, ... Chia cho 10, 100, 1 000, ...

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Nhân với 10, 100, 1 000, ... - Chia cho 10, 100, 1 000, ... . Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Quy tắc nhân

Quy tắc

Với 10

Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.

Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

Với 100

Khi nhân một số tự nhiên với 100 ta chỉ việc viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số đó.

Khi chia số tròn trăm cho 100 ta chỉ việc bỏ bớt đi hai chữ số 0 ở bên phải số đó.

Với 1 000

Khi nhân một số tự nhiên với 1 000 ta chỉ việc viết thêm ba chữ số 0 vào bên phải số đó.

Khi chia số tròn nghìn cho 1 000 ta chỉ việc bỏ bớt đi ba chữ số 0 ở bên phải số đó.

Nhận xét:

  1. Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1 000, ... ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó.
  2. Khi chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 59 - SGK Toán 4:

Tính nhẩm:

a) 18 x 10 82 x 100 256 x 1 000

18 x 100 75 x 1 000 302 x 10

18 x 1 000 19 x 10 400 x 100

b) 9 000 : 10 6 800 : 100 20 020 : 10

9 000 : 100 420 : 10 200 200 : 100

9 000 : 1 000 2 000 : 1 000 2 002 000 : 1 000

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 60 - SGK Toán 4:

Mẫu:

300 kg = ... tạ

Cách làm:

Ta có: 100 kg = 1 tạ

Nhẩm: 300 : 100 = 3

Vậy: 300 kg = 3 tạ

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

70 kg = .... yến

800 kg = .... tạ

300 tạ = ... tấn

120 tạ = ... tấn

5 000 kg = ... tấn

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan