Giải bài Biểu đồ (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Bài học này, các con tiếp tục học về Biểu đồ. KhoaHoc hi vọng các con luôn học tập tốt

A. Lý thuyết

Bài hôm nay các con sẽ học về biểu đồ cột .

Biểu đồ cột gồm:

  • Các số ghi ở bên trái cho biết số lượng của đại lượng đang xét.
  • Các cột biểu diễn số lượng của đại lượng đó.
  • Các số trên mỗi cột cho biết số lượng chính xác của đại lượng đó.
  • Ngoài ra còn một số thông số khác được ghi trên biểu đồ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 31 - SGK Toán 4:

Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:

Giải câu 1 Bài Biểu đồ (tiếp theo)

Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Những lớp nào tham gia trồng cây?

b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?

d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào?

e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 32 - SGK Toán 4:

Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Năm học 2001 - 2002: 4 lớp

Năm học 2002 - 2003: 3 lớp

Năm học 2003 - 2004: 6 lớp

Năm học 2004 - 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây:

Giải câu 2 Bài Biểu đồ (tiếp theo)

b) Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Số lớp Một của năm học 2003 - 2004 nhiều hơn của năm học 2002 - 2003 bao nhiêu lớp?

- Năm học 2002 - 2003 mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏ trong năm học đó trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?

- Nếu năm học 2004 - 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học sinh lớp Một năm hóc 2002 - 2003 ít hơn năm học 2004 - 2005 bao nhiêu học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan