Giải bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 122

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập cách so sánh các phân số có cùng mẫu số và các phân số không có cùng mẫu số. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 122 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số:

a) và \(\frac{7}{8}\)

b) và \(\frac{4}{5}\)

c) và \(\frac{9}{8}\)

d) và \(\frac{6}{10}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 122 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

và \(\frac{7}{8}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 122 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số có cùng tử số:

a) Ví dụ: So sánh và \(\frac{4}{7}\)

Ta có: và \(\frac{4}{7}= \frac{4 \times 5}{7 \times 5}=\frac{20}{35}\)

Vì 28 > 20 nên >\(\frac{4}{7}\)

Nhận xét:

Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

b) So sánh hai phân số: và \(\frac{9}{14}\) ; \(\frac{8}{9}\) và \(\frac{8}{11}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 122 sgk toán lớp 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021