Giải Bài: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

  • 1 Đánh giá

Với các phép chia các chữ số tận cùng là chữ số 0 có cách thực hiện riêng. Sau đây, KhoaHoc hướng dẫn các con thực hiện. Chúc các con học tập tốt.

A. Lý thuyết

  • Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể xóa cùng một, hai, ba…chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.
  • Ví dụ:
    • 450 : 30 = 45 : 3 = 15
    • 7200 : 800 = 72 : 8 = 9

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 80 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 420 : 60 b) 85000 : 500

4500 : 500 92000 : 400

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 80 sgk Toán lớp 4

Tìm x:

a) x x 40 = 25600;

b) x x 90 = 37800

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 80 sgk Toán lớp 4

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi:

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021