Giả Câu 1 bài Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 523 x 305; b) 308 x 563; c) 1309 x 202

Bài làm:

  • Các con thực hiện đặt tính như hướng dẫn phần lý thuyết, kết quả như sau:

a) b) c)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021