Giải câu 2 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu)

Mẫu: = \(\frac{2}{3}:\frac{2}{1}= \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}= \frac{3}{8}\)

Ta có thể viết gọn như sau: = \(\frac{3}{4\times 2}\) = \(\frac{3}{8}\)

a) b) \(\frac{1}{2} : 5\) c) \(\frac{2}{3} : 4\)

Bài làm:

a) = \(\frac{5}{7}:\frac{3}{1}= \frac{5}{7} \times \frac{1}{3}= \frac{5 \times 1}{7 \times 3} = \frac{5}{21}\)

Ta có thể viết gọn như sau: = \(\frac{5}{7\times 3}\) = \(\frac{5}{21}\)

b) = \(\frac{1}{2}:\frac{5}{1}= \frac{1}{2} \times \frac{1}{5}= \frac{1 \times 1}{2 \times 5} = \frac{1}{10}\)

Ta có thể viết gọn như sau: = \(\frac{1}{2\times 5}\) = \(\frac{1}{10}\)

c) = \(\frac{2}{3}:\frac{4}{1}= \frac{2}{3} \times \frac{1}{4}= \frac{2 \times 1}{3 \times 4} = \frac{2}{12} =\frac{1}{6} \)

Ta có thể viết gọn như sau: = \(\frac{2}{3\times 4}\) = \(\frac{1}{10} \frac{2}{12} =\frac{1}{6} \)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021