Giải bài : Hình bình hành

  • 1 Đánh giá

Hình bình hành là hình có hình dạng như thế nào? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Hình bình hành

Hình bình hành ABCD có:

  • AB và CD là hai cạnh đối diện ; AD và BC là hai cạnh đối diện.
  • Cạnh AB song song với cạnh DC.
  • Cạnh AD sonh song với cạnh BC.
  • AB = DC và AD = BC.

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 102 sgk toán lớp 4

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành:

Giải bài : Hình bình hành

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 102 sgk toán lớp 4

Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

  • AB và DC là hai cạnh đối diện.
  • AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ; trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Giải bài : Hình bình hành

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 103 sgk toán lớp 4

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:
Giải bài : Hình bình hành

Giải bài : Hình bình hành

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021