Giải câu 1 bài : Hình bình hành

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 102 sgk toán lớp 4

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành:

Giải bài : Hình bình hành

Bài làm:

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành do các hình này có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021