Giải câu 4 Bài Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 48 - SGK Toán 4:

Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài làm:

Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là: (1 200 - 120) : 2 = 540 (sản phẩm)

Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là: 1 200 - 540 = 660 (sản phẩm)

Đáp số: Số sản phẩm phân xưởng thứ nhất làm được: 540 sản phẩm;

Số sản phẩm phân xưởng thứ hai làm được: 660 sản phẩm

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021