Giải câu 1 bài : Phân số bằng nhau

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 112 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Phân số bằng nhau

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) : Theo tính chất cơ bản của phân số:

  • Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
  • Nếu chia hết cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ta được phân số mới như kết quả dưới đây, từ đó ta điền được các số vào ô trống.

Câu b) Tương tự câu a, ta tìm được số điền vào các ô trống.

Giải bài : Phân số bằng nhau

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021