Giải câu 1 bài : Ki-lô-mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 4

viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

Đọc

Viết

Chin trăm hai mươi mốt ki – lo – mét vuông

Hai nghìn ki – lô – mét vuông

509 km2

32000 km2

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa theo cách đọc thì ta tìm được cách viết và ngược lại, ta điền được vào bảng như sau:

Đọc

Viết

Chin trăm hai mươi mốt ki – lo – mét vuông

921 km2

Hai nghìn ki – lô – mét vuông

2000 km2

Năm trăm linh chín ki – lô – mét vuông

509 km2

Ba trăm hai chục nghìn ki – lô – mét vuông

32000 km2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021