Giải bài tập 2 trang 171 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 171 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

5 giờ = ... phút

3 giờ 15 phút = ...phút

420 giây = ... phút

giờ = ... phút

b)

4 phút = ... giây

3 phút 25 giây = ... giây

2 giờ = ... giây

phút = ... giây

c)

5 thế kỉ = ... năm

thế kỉ = ... năm

12 thế kỉ = ... năm

Bài làm:

a)

5 giờ = 300 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút

giờ = 5 phút

b)

4 phút = 240 giây

3 phút 25 giây = 205 giây

2 giờ = 7200 giây

phút = 6 giây

c)

5 thế kỉ = 500 năm

thế kỉ = 5 năm

12 thế kỉ = 1200 năm

2000 năm = 20 thế kỉ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021