Giải bài Phép trừ

  • 1 Đánh giá

Trong bài học này, các con sẽ ôn tập về phép trừ đã học ở lớp 2. Bài này, các con sẽ học phép trừ với số có nhiều chữ số hơn. KhoaHoc hi vọng với những hướng dẫn giải bài tập dưới đây các con sẽ học toán dễ dàng hơn.

A. Lý thuyết

Quy tắc thực hiện phép trừ: Trừ theo thứ tự từ trái qua phải.

Các bước thực hiện phép trừ:

  • B1: Đặt tính.
  • B2: Thực hiện phép trừ theo quy tắc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 40 - SGK Toán 4:

a) 987 864 - 783 251 b) 839 084 - 246937

969 696 - 656 565 628450 – 35813

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 40 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 48 600 - 9 455 b) 80 000 - 48 765

65 102 - 13 859 941 302 - 298 764

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 40 - SGK Toán 4:

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải câu 3 Bài Phép trừ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 40 - SGK Toán 4:

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80 600. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021