Giải câu 3 Bài Phép trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 40 - SGK Toán 4:

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải câu 3 Bài Phép trừ

Bài làm:

Quãng đường xe lửa đi từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 - 1315 = 415 km

Đáp số 415 km

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021