Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 4 trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 120 sgk toán lớp 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) Ta thấy 3 phân số có cùng mẫu số là 5 mà tử số 1 < 3 ; 3 < 5.

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là :

b) Ta thấy 3 phân số \(\frac{6}{7}; \frac{8}{7}; \frac{5}{7}\ có cùng mẫu số là 7 mà tử số 5 < 6; 6 < 8.

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là :

c) Ta thấy 3 phân số \(\frac{6}{7}; \frac{8}{7}; \frac{5}{7}\ có cùng mẫu số là 7 mà tử số 5 < 7; 7 < 8.

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

d) Ta thấy 3 phân số \(\frac{6}{7}; \frac{8}{7}; \frac{5}{7}\ có cùng mẫu số là 7 mà tử số 10 < 12; 12 < 16.

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021