Giải bài tập 4 trang 177 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 177- sgk toán lớp 4

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Vì 3 số cần tìm là 3 số tự nhiên liên tiếp nên các số liền kề hơn kém nhau 1 đơn vị.

Khi đó ta tính được ba lần số thứ nhất bằng:

84 - (1 + 1 + 1) = 81.

Do đó số thứ nhất là: 81 : 3 = 27

Số thứ hai là: 27 + 1 = 28

Số thứ ba là: 28 + 1 = 29

Đáp số: 27; 28; 29.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021